Istoric

Acte normative de funcţionare

Atribuţii principale CNSP

elaborează prognoze privind dezvoltarea economico-socială a României pe termen scurt, mediu și lung, în corelare cu politicile publice în domeniul economic decise de Guvernul României, precum și pe baza tendințelor din economia națională și cea mondială;

participă la elaborarea de strategii și programe de dezvoltare naționale, sectoriale sau regionale, fundamentează orientările strategice pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare;

participă la elaborarea și actualizarea anuală a documentelor programatice pe care România trebuie să le pregătească în calitate de ţară membră a Uniunii Europene, precum Programul de convergență și Programul național de reformă;

participă la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei Europene și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, constituite în domeniul propriu de competență;

participă la toate activitățile legate de procesul de adoptare a monedei euro și asigură suport conform rolului și competențelor sale;

participă la activitatea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială, în concordanță cu decizia prim-ministrului;

realizează analize și previziuni pentru fundamentarea proiectelor de buget, în concordanță cu cerințele Ministerului Finanțelor Publice;

efectuează evaluări și prognoze cu privire la sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice, inclusiv pe bază de modele specifice, având responsabilitatea transmiterii rezultatelor la Ministerul Finanțelor Publice;

evaluează și elaborează prognoze privind produsul intern brut potențial, output-gap și deficitul structural, care vor fi utilizate de Ministerul Finanțelor Publice în procesul bugetar;

analizează periodic situația economică internă, inclusiv pe bază de anchete proprii de conjunctură, în scopul evidențierii unor riscuri sau disfuncții în evoluția unor sectoare ori activități economice;

analizează evoluțiile și politicile din domeniul productivității și al competitivității;

efectuează analize cu privire la riscurile interne și externe ce pot afecta evoluția economiei românești;

efectuează studii și analize privind perspectivele economiei mondiale, evidențiind principalele tendințe și posibilele lor efecte în economia României;

elaborează și utilizează modele macroeconomice pentru fundamentarea și asigurarea coerenței prognozelor și scenariilor de dezvoltare;

elaborează și/sau dezvoltă modele și metode econometrice pentru evaluarea efectelor reformelor structurale și a politicilor publice, precum modele de echilibru general și structurale;

armonizează metodele și tehnicile de prognoză, precum și cadrul legislativ din domeniul său de activitate cu reglementările și recomandările Uniunii Europene;

evaluează impactul fondurilor structurale și al altor surse financiare externe atrase asupra indicatorilor macroeconomici;

participă la evaluările ex ante, în media res și ex post ale impactului politicilor publice la nivel macroeconomic și sectorial prin metodologii specifice;

elaborează analize și prognoze cu privire la convergența reală și nominală a României;

realizează analize și prognoze cu privire la impactul economico-social al fondurilor europene în România, prin utilizarea de modele macroeconomice specifice;

elaborează analize și prognoze cu privire la echilibrul energetic;

analizează impactul politicilor financiare, monetare şi bugetare asupra economiei reale;

analizează și prognozează evoluția și efectele procesului inflaționist asupra echilibrelor la nivel macroeconomic;

efectuează analize și prognoze cu privire la evoluția piețelor financiare;

efectuează previziuni pe termen scurt, mediu și lung privind activitatea de comerț exterior și balanța de plăți externe;

efectuează analize și prognoze privind evoluția principalelor sectoare de activitate din economie, cum ar fi industrie, agricultură, transport, comerț, comunicații, precum și altele;

elaborează prognoze și analize referitoare la piața muncii și sistemul de asigurări sociale;

elaborează analize și prognoze privind evoluția în profil teritorial a principalilor indicatori economico-sociali;

efectuează analize privind impactul programelor locale de dezvoltare asupra creșterii economice;

răspunde solicitărilor autorităților publice prin efectuarea de prognoze, la cerere;

formulează, la cerere, puncte de vedere cu privire la propunerile de politici publice, înainte de a fi transmise la Secretariatul General al Guvernului;

transmite, în domeniul propriu de competență, împreună cu Secretariatul General al Guvernului punctul de vedere referitor la propunerile legislative, întrebările și interpelările adresate de parlamentari, circumscrise problematicii economico- sociale, la solicitarea acestuia;

participă la monitorizarea modului de realizare a programului de guvernare;

asigură managementul și implementează proiecte cu asistență financiară nerambursabilă din surse interne și externe ce privesc întărirea capacității instituționale proprii, precum resursa umană, metode de cercetare și prognoză, dezvoltarea capacității de formulare a politicilor economice, organizare și evaluare;

editează reviste și buletine informative în domeniul său de activitate; cheltuielile legate de tipărirea și difuzarea buletinelor informative se suportă, în condițiile legii, din bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză și din alte surse;

asigură sau participă la formarea profesională a personalului din administrația publică centrală și locală pe problematica circumscrisă domeniului său de activitate;

asigură, în condițiile legii, formarea profesională a personalului din aparatul propriu;

organizează controlul financiar preventiv și monitorizează execuția bugetară;

elaborează proiectul bugetului anual al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, precum și programul de investiții al instituției.