Protecția datelor cu caracter personal

ACTIVITATEA DE PROTECŢIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL COMISIEI NAȚIONALE DE STRATEGIE ȘI PROGNOZĂ

 1. Cadrul legal

 

Ȋn conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007(r2) privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP), cu modificările şi completările ulterioare, instituția se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, având rolul de a elabora studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu, pe sectoare şi în profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum şi de a fundamenta politicile economice elaborate de Guvernul României.

 

În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia Națională de Strategie și Prognoză colaborează cu ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte instituţii publice şi cu alte organisme și parteneri de dialog social.

 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, potrivit prevederilor legale în vigoare, direcțiile/serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Comisei Naționale efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Protecţia datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) transpus prin Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

 

Conform prevederilor Regulamentului se definesc:

 • consimţământ al persoanei vizate – “înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate”;
 • date cu caracter personal – “orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”;
 • destinatar – “persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării”;
 • operator – “persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern”;
 • persoană împuternicită de operator – “persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului”;
 • persoană vizată – orice persoană în viaţă care face obiectul datelor cu caracter personal deținute de Comisia Națională de Strategie si Prognoză;
 • prelucrare – “orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea”;
 • sistem de evidenţă a datelor – “orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice”;

 

 1. Date cu caracter personal prelucrate

 

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent, în scopuri determinate, explicite şi legitime, limitat la ceea ce este necesar în raport cu prevederilor legale în vigoare.

 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, prin structurile sale, prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 

 • date furnizate de personalul instituţiei, încadrat conform prevederilor legale în vigoare, compus din demnitari, înalți funcţionari publici, funcţionari publici cu funcţii publice generale şi din personal contractual, cum ar fi: nume, codul numeric personal, date stare civilă, adresă de e-mail, număr de telefon personal, date privind formarea și activitatea profesională, situația militară, cazier judiciar, situație economică și financiară, date privind bunurile deținute, date bancare, date de  localizare, imagine, voce, semnătura.

Legalitatea prelucrării acestor date, conform art. 6 alin (1) din Regulamentul general privind protecţia datelor este conferită de existența actului administrativ de numire în funcție, emis în condiţiile legii (pe baza căruia se nasc și se exercită raporturile de serviciu) și consimțământul persoanei vizate, după caz.

 

 • date furnizate de persoane fizice și juridice din afara instituţiei, cu privire la elementele specifice identităţii cum ar fi numele, codul numeric personal, date de localizare, adresa de e-mail, date privind activitatea profesională, date financiare, în funcție de raporturile titularilor cu structurile specifice din cadrul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

Legalitatea prelucrării acestor date, conform art. 6 alin (1) din Regulamentul general privind protecţia datelor, este, după caz: consimțământul persoanei vizate; executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; îndeplinirea unei obligaţii legale care îi revine operatorului; protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice; îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul; prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă.

 

 • date furnizate de beneficiarii și partenerii programelor guvernamentale derulate în cadrul CNSP, respectiv programul „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar” și programul „Investește în tine”, cum ar fi: nume, cod numeric personal, date stare civilă, date privind activitatea profesională, situație economică și financiară, date privind bunurile deținute, date bancare, date de  localizare, imagine, date privind sănătatea.

Legalitatea prelucrării acestor date cu caracter personal, conform art. 6 alin (1) din Regulamentul general privind protecţia datelor este reprezentat de îndeplinirea unor obligaţii legale care îi revin Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, în baza Ordonanței de urgență nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar” și a Ordonanței de urgență nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „Investește în tine”.

 

 • date video sau/și date de identificare în legătură cu vizitatorii instituției, respectiv: nume, cod numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, fotografia din actul de identitate.

Legalitatea prelucrării acestor date, conform OG nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie și Prognoză, republicată (r2), cu modificările ulterioare și a art. 6 alin (1) din Regulamentul general privind protecţia datelor, este reprezentată de realizarea unor interese legitime ale Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, respectiv asigurarea pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a instalaţiilor de utilitate publică, precum şi a împrejmuirilor afectate acestora; prevenirea şi combaterea săvârşirii infracţiunilor.

 

 1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale ce îi revin Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, pentru:

 • recrutare şi angajare;
 • plata a salariilor și a altor drepturi;
 • asigurarea sănătăţii si securităţii la locul de muncă;
 • declarații de avere și interese;
 • plata beneficiarilor programelor guvernamentale derulate în cadrul CNSP;
 • soluţionarea petiţiilor, scrisorilor, interpelărilor în situaţii litigioase, ori în alte situaţii, formulate de petenţii persoane fizice si juridice;
 • organizare/derulare de evenimente, videoconferințe;
 • relații publice, acreditări jurnaliști;
 • control și auditare;
 • accesul la informații clasificate;
 • procesul de achiziții publice și încheiere/derulare contracte de furnizare bunuri, contracte de prestări servicii, precum şi contracte de executare lucrări.

 

Comisia Națională de Strategie și Prognoză garantează faptul că prelucrează datele cu caracter personal în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art.25 şi 32 din Regulamentul general privind protecţia datelor.

 

Datele cu caracter personal pot fi comunicate de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză în conformitate cu prevederile legale şi altor autorități/instituții publice (ex. ANFP, ITM), abilitate prin lege să prelucreze date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecţia datelor.

 

Structurile din cadrul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză care prelucrează date cu caracter personal nu transferă datele personale prevăzute la punctul  2 către state terţe sau organizaţii internaţionale.

 

Datele cu caracter personal sunt păstrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind păstrarea şi arhivarea documentelor.

 

 1. Drepturile persoanei vizate în conformitate cu prevederile regulamentului general privind protecția datelor – Regulamentul (UE) 2016/679

 

a) dreptul de acces al persoanei vizate(art. 15 din Regulament);
b) dreptul la rectificare(art. 16 din Regulament);
c) dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17 din Regulament);
d) dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18 din Regulament);
e) obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării (art.19 din Regulament. „Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) şi articolul 18, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.)”;
f) dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din Regulament);
g) dreptul la opoziţie (art. 21 din Regulament);
h) persoana vizată are dreptul, potrivit art. 22 din Regulament: „de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată”.

 

 1. Politica de confidențialitate privind datele cu caracter personal pentru site-ul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză

 

Accesul la informaţiile disponibile pe pagina de internet aparținând Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nu necesită furnizarea de date cu caracter personal. Totuşi în vederea accesării anumitor servicii este posibil să vi se solicite informaţii personale pentru identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a vă contacta în cazul formulării unor cereri, petiții sau sesizări. Informaţiile solicitate pot fi date personale cum ar fi: nume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail. Prin accesarea şi navigarea pe acest site, utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.  Comisia Națională de Strategie și Prognoză va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

 

Pagina web a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză poate utiliza module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal, precum adresa IP, data şi ora accesului inclusiv adresa accesată, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe paginile de internet, numele şi prenumele persoanei, adresa de e-mail. Prin completarea informaţiilor din formularele puse la dispoziţie, confirmaţi acceptul dumneavoastră pentru reţinerea şi prelucrarea acestora.

 

Informațiile personale transmise prin intermediul website-ului nostru vor fi utilizate în scopurile specificate de această politică sau în paginile respective ale website-ului:

 • abordarea solicitărilor și reclamațiilor făcute de dumneavoastră sau despre dumneavoastră referitoare la pagina de internet aparținând Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză;
 • păstrarea securității website-ului și prevenirea fraudelor;

 

Transmiterea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

 

La nivelul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză au fost întreprinse măsuri de precauție tehnice și organizaționale necesare în ceea ce privește securitatea datelor cu caracter personal pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor cu caracter personal.

 

Site-ul poate conţine link-uri către alte platforme sau aplicaţii care nu sunt gestionate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, context în care instituţia nu este responsabilă pentru conţinutul sau politicile de confidenţialitate ale site-urilor şi aplicaţiilor în cauză.

 

 1. Politica de confidențialitate privind datele cu caracter personal în activitatea de soluționare a petițiilor precum și de soluționare a cererilor privind liberul acces la informațiile de interes public

 

Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale cu privire la soluţionarea petiţiilor, precum şi a cererilor formulate în baza Legii 544/2001, Comisia Națională de Strategie și Prognoză prelucrează date cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor  și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 

Scopurile prelucrării sunt: înregistrarea și soluţionarea petiţiilor; întocmirea unui raport de activitate asupra petiţiilor şi a modului de soluţionare; înregistrarea și soluţionarea cererilor formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Cadrul legal al prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus este reprezentat de art. 6 alin (1) din Regulamentul general privind protecţia datelor, Ordonanța nr. 22 din 31 ianuarie 2007(r2) privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări de Legea 233/2002, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Petiția trebuie să conțină datele de identificare ale petiționarului (nume, prenume, adresă, un număr de telefon la care petiționarul poate fi contactat) și semnătura, precum și copii ale unor documente justificative (dacă este cazul). În cazul unei petiții colective, aceasta trebuie să cuprindă datele de identificare și semnătura a cel puțin unuia dintre petiționarii membri ai grupului.

 

Conform art. 6 alin. 3 din Legea nr. 544/2001, solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente: autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea; informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public; numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

 

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:

 • Date de identificare şi de contact: nume şi prenume, adresă de domiciliu şi/sau de corespondenţă, semnătură, adresă de email (dacă petiţia/cererea este transmisă în format electronic);
 • Se pot prelucra și alte date relevante în măsura în care au fost transmise de petent  pentru problema supusă atenţiei/specificul cererii: informaţii personale de orice natură (date medicale, economice, sociale, culturale etc.) prezentate în obiectul petiţiei/cererii, după caz.

 

Refuzul de a furniza datele personale necesare determină clasarea petiţiei sau a cererii de informaţii de interes public sau imposibilitatea de a analiza şi soluţiona respectivele sesizări/cere.

 

Destinatari:

Petiţiile şi cererile de informaţii de interes public a căror soluţionare nu intră în sfera de competenţă a CNSP  vor fi transmise autorităţilor sau instituţiilor publice care au atribuţii în materie, urmând ca petiţionarul sau persoana care solicită informaţii de interes public să fie înştiinţat/ă despre aceasta, conform legii. Datele cu caracter personal cuprinse în peţiţii şi în cererile de informaţii de interes public nu vor fi transferate către o ţară terţă sau organizaţie internaţională.

 

Perioada de stocare:

Stocarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr.16/1996 privind Arhivele Naţionale. Petiţiile, corespondenţa aferentă și Registrele de petiţii sunt arhivate pentru o perioadă de 5 ani. Cererile şi răspunsurile formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi corespondenţa aferentă informaţiilor solicitate se arhivează pe o perioadă de 5 ani, iar Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public se arhivează pe o perioadă de 5 ani

 

 1. Politica de confidențialitate privind datele cu caracter personal în activitatea de gestionare a programelor guvernamentale „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar” și „Investește în tine”

 

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză are în derulare două Programe guvernamentale, respectiv Programul guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”  instituit în baza OUG nr 104/2018 și Programul guvernamental „Investește în tine” instituit în baza OUG nr. 50/2018.

 

Programul guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar” (Program Junior) are ca obiect înfiinţarea unui cont special de economisire sub formă de depozit, deschis pentru orice copil care îndeplineşte cumulativ condiţia de a fi cetăţean român şi condiţia de a nu fi împlinit vârsta de 18 ani, sub rezerva situaţiilor excepţionale evidenţiate în cadrul legal. Prima de stat și dobânda corespunzătoare sunt asigurate din bugetul Secretariatului General al Guvernului prin bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.

În vederea gestionării Programului Junior, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, prelucrează următoarele date cu caracter personal:

 • Nume și prenume beneficiar sau/și reprezentant legal/succesor legal;
 • Cod numeric personal beneficiar sau/și reprezentant legal/succesor legal;
 • Serie și număr carte de identitate beneficiar sau/și reprezentant legal/succesor legal;
 • Date financiare, respectiv sumele depuse de către reprezentantul legal sau alte  persoane în contul beneficiarului;
 • Imagine beneficiar sau/și reprezentant legal/succesor legal;
 • Adresa de domiciliu a beneficiarului sau/și reprezentantului legal/succesorului legal;
 • Date medicale beneficiar.

 

Programul guvernamental „ Investește în tine” are ca obiect facilitarea accesului la finanțare „ZERO COSTURI, ZERO DOBÂNDĂ” pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la 26 de ani și care sunt cuprinși în sistemul de învățământ sau care efectuează cursuri de specializare, autorizate de către Ministerul Educației Naționale, și după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, precum și pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani, dacă acestea sunt cuprinse în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de reconversie și/sau specializare profesională. Sursa de plată a dobânzilor aferente creditelor acordate, a cheltuielilor cu comisioanele de analiză percepute de către finanțatori, precum și a cheltuielilor cu comisioanele de gestiune a garanțiilor de stat este bugetul de stat, prin bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, al cărui președinte are calitatea de ordonator terțiar de credite în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

În vederea gestionării Programului Investește în tine, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, prelucrează următoarele date cu caracter ale beneficiarilor programului:

 • Nume și prenume;
 • Cod numeric personal;
 • Serie și număr carte de identitate;
 • Adresa de domiciliu;
 • Imagine;
 • Date stare civilă;
 • Date privind activitatea profesională;
 • Situație economică și financiară;
 • Date privind bunurile deținute;
 • Date medicale beneficiar.

 

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal în activitatea de gestionare a celor două programe sunt:

 • Prelucrarea datelor din fișierele transmise de partenerii programelor în vederea determinării sumelor de plătit beneficiarilor.
 • Efectuarea plăților către beneficiari, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce revin CNSP.

 

Sursa datelor cu caracter personal:

Aceste date sunt colectate în principal de la partenerii de implementare ai Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, respectiv Trezoreria Statului Sector 1 pentru Programul Junior, respectiv CEC Bank, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Fondul Român de Contragarantare pentru Programul Investește în tine. În situații excepționale sau în cazul petițiilor, datele cu caracter personal sunt colectate direct de la beneficiarii programului sau reprezentanții legali ai acestora, inclusiv persoane fizice şi juridice.

 

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus este reprezentat de îndeplinirea unor obligaţii legale care îi revin Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, în baza Ordonanței nr. 22 din 31 ianuarie 2007(r2) privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar” și a Ordonanței de urgență nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „Investește în tine”.

 

Destinatari:

Datele cu caracter personal aferente beneficiarilor și/sau reprezentanților legali/ succesorilor legali ai celor două programe guvernamentale vor fi utilizate strict în scopurile menționate anterior și vor fi transmise numai în cazurile prevăzute de lege.

Datele cu caracter personal menționate nu vor fi transferate către o ţară terţă sau organizaţie internaţională.

 

Perioada de stocare:

Documentele care conțin date cu caracter personal reprezintă documente justificative, care stau la baza întocmirii documentelor financiar-contabile de plată pentru beneficiarii programelor guvernamentale şi în această situaţie se vor supune din punct de vedere juridic prevederilor Legii nr.16/1996 privind Arhivele Naţionale și Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Date de contact

În exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele vizate se pot adresa Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti, Romania, Telefon +40.318.059.211, +40.318.059.212, e-mail e-mail: [email protected].

 

Orice solicitare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal adresată Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză trebuie să fie formulată în scris, datată şi semnată. Aceasta poate fi depusă la Registratura generală a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză sau transmisă la adresa de e-mail [email protected] .